logo Adolf Skramstad

Anders Stokkeland - minneord av Adolf Skramstad 6. mars 1919

Nationen, torsdag 6 mars 1919

Amtsskolebestyrer A. Stokkeland.

En bondeungdommens lærer gjennem 40 aar.

Nu da min gamle ven Stokkeland er død, har jeg følelsen av, at dermed er kapitel av Gudbrandsdalens historie avsluttet. Et kapitel paa hele 40 aar. For hele landets vedkommende omspænder dette tidsrum et av de viktigste avsnit baade av dets aandelige og dets materielle historie. Vi har været vidne til store omveltninger paa alle hold, i politiken riksretten og unionens opløsning; i literaturen har vi hat vældige gjennembrudd, væsentlig i 70- og 80-aarene; paa det kirkelige omraade har vi hat striden mellem den grundtvigske og den høikirkelige retning og senere mellem oftedøler og ’europæere’.

Den særegne skoletype – amtsskolen, som Stokkeland var bestyrer av for Gudbrandsdalens vedkommende i disse 40 aar han har virket som lærer deroppi dalen, var selv et produkt av den heftige strid mellem grundtvigianere og høikirkemænd.

Naar man kjendte Stokkeland, skulle man nærmest trodd, at han med sit utpræget stemningsrike naturel hadde hørt hjemme netop paa et høiskolens kateter, og at amtsskolen med dens mere tunge og tørre kundskapsmeddelelse skulde ha ligget ham fjernere i interesse. Som født bondegut fra Romsdalen eiet han i høi grad vestlændingens fantasi, som de 40 læreaar i Gudbrandsdalens mere aapne og lyse natur hadde mildnet og git en flugt op i lysere regioner. Han eiet netop den begeistringens glød, som høiskolegjerningen for en væsentlig del er bygget paa. Jeg tænkte mig derfor, ret som det var, Stokkeland staaende og tale for høiskoleungdom. Ikke saa at forstaa, at jeg dermed gir amtsskolen nogen anden rangs plass som ungdomsskole, jeg tror tvertom, at disse to slags skoler, saa fiendtlig de var til at begynde med, igrunden utfylder hinanden ganske gost, og arbeider med nogenlunde samme maal.

De ganger jeg hørte Stokkeland holde forelesninger for eleverne eller ved et eller andet møte, hadde jeg som regel et sterkt indtryk av, at han søkte at tæmme fantasiens flugt. Det var som om han sa til sig selv: Tving din natur. Husk, at du nu skal være en tør skolemester! Han sa ogsaa, ret som det var, naar talen faldt paa skolegjerningen, at han en og anden gang følte en sterk trang til at faa rusket litt op i fantasien og faa luftet ut den tørre skolemesteren.

Men tæmmet han sig, naar han stod paa kateteret, saa tok han det igjen i privatlag blandt venner, dog nødig i store lag; der blev han indesluttet og faamælt; men fikk han med sig en eller to andre ikke-kortspillende venner bort i en sofa- eller ovnskrok, helst en peiskrok, da slap han sig løs; da kom historierne, oplevelser under de mange flytninger med skolen fra bygd til bygd, karakteristikker av særlinger, han hadde gjort bekjendtskap med, og mere slikt fra bygderne; kom talen ind på politik, talte han helst om riksretstiden eller de nærmeste 10-20 aar efter denne; han hadde gode forbindelser fra den tid og dens begivenheter, for riksrettens aktor, senere statsraad W.S. Dahl, var hans svoger.

Stokkeland var mangesidig, han saa ikke bare politik, han præket ikke bare skole; gled samtalen ind paa skjønliteratur eller andre, rent aandelige materier, saa var hans interesser ikke mindre sterke der, en forstod, hans læsning dreiet sig om ganske anderledes solide saker end røverromaner.

Jeg lærte ham aa kjende i midten av 90-aarene; vi opholdt os begge paa Lillehammer dengang; han for sin del anvendte en del av sin sommerferie til at katalogisere noget av de Sandvigske samlinger. Vi fandt hinanden meget snart; men det gik i lang tid aar mellem hver gang vi traf hinanden igjen; indtil 1913; da bodde vi maanedsvis i samme bygden (Ringebu, hvor han en del aar i forveien hadde slaat sig ned, da amtsskolen blev fast).

Hvor de har bitt sig fast i mig alle vore interessante samtaler i de følgende 3 aar. Jeg og min hustru bodde langt opi lia, han nede i Vaalebro, men trods at han drog litt paa den ene foten og hadde vanskelig for at gaa længere turer, saa gjorde han allikevel ikke veien lang, naar vi ringte op i telefonen og sa, at det brændte godt paa peisen, og at han Kaffe-Lars stod og klonket. Og han var aldrig vanskelig paa det; en kop kaffe i peiskroken og litt biteti og saa en liten snadde, som han altid bar med sig i lommen – mere behøvet han ikke til legemets forpleining for at gaa den lange veien; det var en hyggelig passiar han vilde ha, ”men bare om løst og fast” han vilde ”glemme det vrange og skakke og alt som er saart og hvasst”. Sommetider kom han ogsaa til vor store glæde uten indbydelse, som regel i følge med en eller to av sine døtre.

Han var en velset gjest, hvor han kom. Gjennem disse sine selskabelige evner virket han løftende og opdragende likesaa meget utenfor som indenfor skolestuens vægger. Han eiet den sjeldne evne, at kunne være kamerat med folk av alle samfundslag.

Og hans virksomhet som sanglærer og violinist vil ikke bli glemt. Al den hygge han har skaffet bygdefolk – ja ogsaa utenbygds med sit sangkor og sin violin! Det var aldrig nei, naar det gjaldt om at assistere ved en fest. Han var en starkt utpræget kunstnernatur, og denne egenskap har gaat over paa døtrene. Han førte baade violinbuen og taktstokken med stor færdighet. Blyanten og penselen var han ogsaa fortrolig med. Vi har endnu hængende i glas og ramme paa væggen vor en tegning, som han ”slængte” fra sig paa nogen minutter, engang han og to av hans døtre sat og ventet paa at frokostkaffen skulde koke; han tegnet utsigten fra det ene vinduet vort – sydover i Ringebu. Han kaldte altid sig selv for en dilletant paa kunstens omraader; men det vet jeg, at naar han ved en festlig anledning tok sin violin og spilte et godt gammelt salonstykke akkompagnert av en av sine døtre, saa satte jeg mig altid bort i en fredelig krok og lyttet til spillet hans; han kunde finde toner, som mangen fagmand ikke laget bedre, for han elsket sin violin, den gav ham avløp for hans stemningsrike natur og frodige fantasi.

Stokkelands medlærer under alle disse 40 aar har været O. Elvesæther, født i nordre Gudbrandsdalen. At disse to i forening har holdt ut det lange og slitsomme skolearbeidet, for en stor del under stadige flytninger fra bygd til bygd (der var 17 flytninger i det hele) og ofte under vanskelige økonomiske kaar, og holdt det ut som gode omgangsvenner ogsaa utenfor skolen, det er rent ut sagt en stordaad, som viser, at det har været to mænd, som har arbeidet sammen uten tanke paa andet end den skolegjerning, som laa for dem. Hadde det været deres egen bekvemmelighet om at gjøre, kunde de sikkert begge to ha fundet sig meget makeligere poster end at slæpe skolepulter omkring fra bygd til bygd og slaa op sit paulun snart her og snart der, som andre zigøinere.

Det er en talrik forsamling av elever, som i disse 40 aar har sittet paa skolebenken paa Gudbrandsdalens amtsskole, saavidt jeg vet adskillig over to tusen. De ældre kuld er forlængst blit graahaaret.

Hvorsomhelst Stokkeland færdedes i dalen, traf han tidligere elever, som altid mindedes sin gamle lærer med taknemlighet. Mange av hans elever har vundet sig et navn ut over baade dalen og landet. Blandt dølerne vil det bli et stort savn efter den avholdte lærer; i hver bygd var han kjendt og skattet for sit vennesæle vesen. Han var en av dem, om hvem det sies, naar de er borte: Det føles, som om den ene væggen er ute.

Trods al motgang var Stokkeland uten tvil en lykkelig mand, det var ikke vanskelig at forstaa. Som den egte kunstnernatur han var, eiet han den sjeldne evne at kunne glæde sig over den mindste av livets solstraaler; han moret sig let i gode venners selskap, han var nøisom og taknemlig for enhver liten fordel, som livet bød ham, og han fandt sig let tilrette med fortrædeligheter, og fremfor alt: han var en hjemmets mand. Paa ham passet Bjørnsons ord i ”Mit følge”:

Jeg har det herligste reisefølge,
skjønt det sig stundom mon listig dølge;
men naar du saa mig saa søndagsglad,
var det, fordi at vi flere sad.
Og naar du hørte mig dæmpet synge,
de sad i tonen som i en gynge.

Østre Aker i febr. 1919.

Adolf Skramstad.