logo Adolf Skramstad

Adolf Skramstads brev

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Johan Sverdrup
Dato: 27. mai 1886

Til Statsministeren!

Jeg maa bede om Undskyldning for min Dristighed at henvende mig til Deres Exellense med Forespørsel, om der skulde være en Post som Ekstraskriver at erholde i et af Departementerne. Jeg har i fem Aar været ansat ved Jernbanen, hvoriblandt fire Aar ved Revisionen.
    Ifald der ikke skulde være nogen fast Post at erholde, vilde jeg være meget taknemlig for en midlertidig.
    Haabende paa et snarligt og gunstigt Svar undertegner jeg

ærbødigst
Adolf Skramstad
Hamar

Attester kan paa Forlangende fremlægges.

Faksimile av brev fra Adolf Skramstad til statsminister Johan Sverdrup 27. mai 1886.

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Nordahl Rolfsen
Dato: 20. mars 1890

Hr. Literat Rolfsen!

Tillader mig at forespøre, om De skulde ville benytte medfølgende Fortælling [Vesle Ida og hendes Bestemor] i «Ill. T. for Børn». Kunde jeg kanske faa komme op til Dem Lørdag Eftermiddag og høre, om den er tjenlig til Optagelse?

Ærbødigst
Adolf Skramstad. Adr. Lerfallsgaten 9

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Bjørnstjerne Bjørnson
Dato: 29. juli 1891
p.t. Kjøbenhavn

Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!

Med posten i dag tillader jeg mig at sende Dem min første Bog Et Udskud, der udkom til siste Jul.
Maa jeg be Dem vise mig den overmaate store Venlighed at læse den og udtale Dem om den - hvis De finder den Omtale værd - enten i «Dagbladet» eller i «Verdens Gang».
Det vilde selvfølgelig være af stor betydning for min fremtidige Forfattervirksomhed, om De vilde gjøre mig en saadan Tjeneste.

Deres ærbødige
Adolf Skramstad

I den nærmeste Fremtid er min adr.: Hamar.

 

Fra: Nathalie [?]
Til: Adolf Skramstad
Dato: 22. desember 1893
[Adolf Skramstads adresse var høyst sannsynlig Hamar]

Kjære Adolf!

Hjertelig tak for dit brev! Jeg beklager meget, at du ikke besøgte os isommer; vi boede 20 minuters vei fra Rena station, altsaa bare en liden pen trip fra Rena. Har havt det frygtelig travlt med eksamensstræv, idag fest og saa hurra for ferien! Bliver hjemme i byen iaar. Lev vel, glædelig jul, spis – men forspis dig ikke. Du skal faa brev paa det nye aar.

Mange hjertelige hilsener fra
Nathalie
[Det har ikke lyktes meg å finne ut hvem «Nathalie» er. PES]

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Jens Brage Halvorsen
Dato: 12. februar 1895

Hr. Amanuensis J.B. Halvorsen!

Jeg vilde gjerne faa et godt Raad af Dem i et for mig vigtigt Anliggende.
     Jeg agter nemlig iaar for første Gang at søge et Legat eller Stipendium. Mine literære Meriter er desværre vistnok ikke saa store, men naar jeg nu har valgt mig denne Levevej og tænker at fortsætte med den, kunde det ikke være afveien at søge om en offentlig kunststøttelse. Vistnok gaar jeg ud fra, at jeg ikke faar nogen iaar, dertil er formodentlig mine literære Arbeider for ubetydelige, men engang maa man jo begynde. Jeg har bare udgit en bog hidindtil; den udkom hos Omtvedt for fire Aar siden og heder Et Udskud. Nogen egentlig Lykke kan jeg ikke sige den gjorde, omendskjønt jeg har adskillige ganske bra Udtalelser om den liggende. For Tiden har jeg to større Arbeider under Haanden, hvoraf det ene skal være færdigt i Sommer, da jeg allerde har talt med Aschehoug om Udgivelse til Jul.
     Jeg vilde nu gjerne faa vide 1) hvormange Legater etc staar aabne for Literater, 2) naar Ansøgningstiden udløber, og 3) hvordan et sligt Andragende helst skal begrundes. Om jeg kunde faa en Konferance med Dem nede paa Universitetsbibliotheket en af de første Dage, vilde jeg være meget forbunden.
    Naar kunde jeg i saa Fall træffe Dem?

Ærbødigst
Adolf Skramstad

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Andreas Aubert, «kunstkritiker»
Dato: 8. april 1896

[AS spør om legater]

[...] Forfatterforeningens Bestyrelse har min Bog Et Udskud liggende til gjennemlesning, eftersom De fortalte mig, da jeg traf Dem på [Soot/Scotts?] Udstilling. De sa dengang at Spørsmaalet om min Optagelse i Forfatterforeningen var under Arbeide; saavidt jeg forsto Dem dengang, var det gode Udsigter.
    Det vilde selvfølgelig interessere mig at høre Udfaldet af bedømmelsen.
    Et Frimærke vedlægges.
    Undskyld Bryderiet.

Deres ærbødige
Adolf Skramstad

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Jens Brage Halvorsen
Dato: 2. september 1896

[AS informerer JBH om en gårbruker i Vang (som heter Anders Gihlemoen (adr. Hørsand St.) som har samlet på VG siden 1844 og som ifølge ham selv har komplette årganger. Vedkommende skal også ha enkelte årganger av andre aviser.]

PS. Jeg har for Tiden under Trykken en samling Fortællinger for Ungdommen («Smaagutter») - hos Emil Ellingsen & Comp.

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Christoffer Brinchmann
Dato: 28. november 1897

[AS mener den norske stat burde hjelpe noen innbyggere (klarer ikke å tyde hvor). Han nevner et skip som heter «Seladon», antakeligvis er det denne hendelsen han tenker på.]

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Christoffer Brinchmann
Dato: 30. juli 1898

[ikke nedskrevet]

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Bjørnstjerne Bjørnson
Dato: 14. juli 1901
[NB! AS skriver «barn» og «børn» om hverandre!]

Se innleggende som omtales i dette brevet (Norske Intelligenssedler)

[AS forteller at han i Norske Intelligenssedler har]:
udkastet en Plan til at faa ud paa Landet ogsaa de fattige Skolebørn, som endnu ikke kan komme ud paa andre Maader. Og der er tusener af dem [herinde], som De nok ved.

Min Plan gaar i Korthed ud paa følgende: Under Opsyn af en Del voksne sendes smaa Flokke af dem nu og da ud paa korte Ture i Byens Omegn. Turen kan af praktiske Hensyn ikke vare længer end fra Morgen til Kværld. Under denne Udflugt skaffes der Barna saa god Mad og Husholdning som mulig. Jeg har tænkt mig, at det maatte kunde fragtes Middagsmad med paa Turene, og at .

[osv. AS ser bl.a. for seg]:

at «Dampkjøkkenet», som har saa stor Fortjeneste af Smaafolket her i Kristiania, vil stille seg velvillig med Hensyn til at levere Middagsmaden - om ikke gratis saa i hvert Fall til billig Pris. Ligelædes tænker jeg, Bryggeriene vil skaffe os noget Potøl, og de omkringboende Gaardbrugere Mælk - alt til en billig Pris, om de da ikke vil forære noget.

Naar disse Udflugterne skulde være saa korte, maatte de gjøres saa festlige og stemningsfulde som mulig.

[.]

For at faa den [tanken] virkeliggjort, havde jeg oprindelig tænkt, at Lærere og Lærerinder burde tat sig af Sagen, for de kjender jo Barna bedst. Men efter frk. Schjoldagers Svar, som vil findes i et av [N: ???], og efter gjentagne Anmodninger, har jeg bestemt mig til at ta Sagen i minegen [sic] Haand. I den Anledning har jeg henvendt mig til Bestyrelsen i «Kristiania demokratiske Arbeiderorganisation» og bedt dem vælge en Komité, deriblandt en eller to Kvinder. Dette Valg vil antagelig finde sted i dag, saa Komiteen kand begynde at arbeide allerede i morgen.

Og her trænges da al den Støtte, som kan opdrives. Og nu vil jeg spørre om De, Hr. Bjørnson, vilde støtte Sagen og gi den et godt og kraftigt [?] ved at skrive - om det var bare nogle faa Linjer - helst i Norske Intelligenssedler hvor Sagen har været drøftet, men også naturligvis i V.G. om De heller ønsker det.

[.]

Maalet er jo saaledes som med Feriekolonierne at faa alle Barna ud paa Landet hele Ferien. Men til det Maal er det jo endnu langt, og midlertidig faar vi faa «Stedbarna» ud paa smaature.

Ærbødigst
Adolf Skramstad

Se innleggende som omtales i dette brevet

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Yngvar Nielsen
Dato: 27. juni 1912

Hr. prof. dr. Yngvar Nielsen!

Tillater mig herved at oversende Dem et [eksemplar] av 2. utgave av min lille reisehaandbok Mjøsen.
     Skulde professoren faa saa godt indtryk av den, at De vilde ofre den nogen linjer i en av byens blader, eksempelvis «Aftenposten» eller «Verdens Gang», vilde jeg være meget taknemlig. Jeg ber om undskyldning for det bryderi jeg herved forvolder Dem.

I ærbødighet
Adolf Skramstad

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Anders Krogvig, red. for Den norske Forfatterforenings festskrift
Dato: 24. september 1917

Hellerud, Østre Akers landpost, rute 9

[AS tilbyr seg å levere en liten selvbiografi, og kan også levere «andre ting om der blir plass og behov for det».]

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Hjalmar Pettersen (universitetsbibliotekar)
Dato: 30. mars 1925

[.]
Nei, jeg for min del har til d.d. oversat bare en bok, og den staar det mit fulde navn paa; den heter David Harum. De smaabøker De skriver om stammer nok fra en anden oversætter.

[AS foreslår en Anders Stiloff som oversetter av de småbøkene Hjalmar Pettersen er ute etter å finne oversetteren av.]

 

 

Fra: Adolf Skramstad
Til: Hans Aanrud
Dato: 11. november 1926

Tillater mig ved hr. Olaf Norli at oversænde Dem min nye bok Kapellæim Palerud. [?][?] anmeldte mine bøker i «Aftenposten» i de senere aar, og naa da jo han er død, ønsker jeg ikke at mine for mig yderst dyrebare bøker skal falde i hænderne paa den første den beste asfaltier [dvs. døgenikt], som ikke skjønner sig paa bondeforhold. Og endda mindre ønsket jeg, at bøkene mine skulde drive om for veir og vind uden nogen til at ta sig av dem, saa meget arbeid som jeg lægger i dem.
    Da jeg nu har hat den glæde at se, at De har optat anmeldervirksomheden igjen - denne gang i «Aftenposten» - er jeg derfor saa fri at gjøre denne henvendelse om De med Deres velkjendte navn skulde vilde ta dem av boken min. Naa utgir jeg bok nr. 31 i løpet av 36 aar, men Vorherre i Himlen skal vite, det er et skrallt levebrød at gaa stadig efter sin egen opfatning og skrive [bondelivs]skildringer i sin egen dialekt. Den glæde har jeg imidlertid, at alle de, som virkelig gir sig, [de] holdt også [trofast] [??] aar til aar. Baade vestlendinger og østlendinger.
    Naar det er saa skrallt økonomisk, saa er aarsaken ikke mindst den at storbladerne i Oslo har holdt sig svært tilbake, og selv er jeg en av Vorherres største klosser til at reklamere.
    Vær derfor saa inderlig snil at gjøre hvad De formaar; et ord gjennom et av storbladerne rækker jo saa langt, især naar det staar et velkjendt navn bak. Og for mig vil det selvsagt ha stor [baade] litterær og økonomisk betydning, om De kunde gjøre noget for en gammel kollega.

Vennligst hilsen
Deres
Adolf Skramstad
Nittedal

 

Vet du om noen brev som ikke er her?

Her finner du en oversikt over Adolf Skramstads adresser