logo Adolf Skramstad

Adolf Skramstad: Ledig jord

Priser, dyrkningsomkostninger m.v.
Til veiledning særlig for vordende smaabrukere
(Et kort utdrag av den departementale jordkomites indstilling)

Ledig jord er Adolf Skramstads konkrete bidrag til en løsning på emigrasjonsproblemet. I hans bøker finner man en klar motstand mot utvandring. Det riktige er å holde seg hjemme, helst hjemme på gården. Som et negativt sidemotiv gjenfinnes utvandreren i nesten hele hans forfatterskap; når utvandrertematikken en sjelden gang rykker i forgrunnen, som i samlingen I vidunderlandet, tar det form av en parodi på utvandrerens overdrevne fortellinger om hva man kan oppleve i «Am’rikka». Adolf Skramstad var en humorist; derfor valgte han den komiske innfalsvinkel. I Ledig jord møter vi imidlertid den alvorlige Adolf Skramstad; han ser hva utvandringen fører med seg av ulykke, og nå vil han gjøre noe aktivt for å få en slutt på problemet.

Utgivelsesår: 1913
Kristiania
Grøndahl og Søns Boktrykkeri

 

Fra forordet:

Det maa nu vel være hævet over tvil, at den væsentligste aarsak til, at folk utvandrer, ligger deri, at de har vanskelig for at livnære sig herhjemme. Naar vi nu samtidig betænker, at den allervæsentligste del av utvandrerne herfra landet tilhører gaardbruker- og landarbeiderklasserne, saa tror jeg nok, vi derav kan trække den slutning, at disse utvandrer, fordi de har for store vanskeligheter med at skaffe sig selveierjord paa rimelige vilkaar.
    Er der da mangel paa jord her i Norge, siden dette forhold bestaar?
    Paa dette spørsmaal ma der svares absolut nei. Her er tvertom jord i overflod.
(...)
Da jeg i 1910 læste resolutionen fra «Nordre Hedemarkens kredsarbeiderforening», slog den tanke straks ned i mig, at jeg med jordkomiteens vidløftige oplysninger som kilde vilde gjøre et kort utdrag og ordne tabellerne efter herredernes og fogderiernes geografiske beliggenhet slik, at det blev let at finde de forskjellige oplysninger, som gjælder for et og samme sted.
    Uten opfordring fra nogen kant, men av sterk interesse for saken gik jeg straks igang med arbeidet, som jeg – da det var færdig – oversendte til «Selskapet for emigrationens indskrænkning», hvor ideen straks fandt gjenklang; mit utdrag blev bestemt til utgivelse blandt selskapets populære smaaskrifter.
(...)
   Som enhver kan skjønne, vil denne brochure ikke være nogen underholdningslæsning; talopgaver pleier som regel ikke at være det; der er ene og alene tat sigte paa, at skriftet skal meddele faktiske oplysninger for folk, som søker at bli smaa jordeiere her i landet.
(...)
   Med henblik paa den resolution, som ovenfor er citert fra «Hedemarkens kredsarbeiderforening», tør jeg derfor gaa ut fra, at dette lille skrift vil komme til at utfylde et længe og dyptfølt savn.
(...)

 

Tilbake til Adolf Skramstads bibliografi.