Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Noen årstall i utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Uglespeil

* betyr at det ikke finnes noe kjent bevart trykk, men at utgaven kjennes av omtale
For en oversikt over den tyske folkebokens utgivelsessteder og -år, gå hit.

(1510/1511)

Editio princeps: Folkeboken om Till Eulenspiegel utgis første gang i Straßburg. Forfatteren er sannsynligvis Hermann Bote (1467-1520), og det er også sannsynlig at urokråka Tilemann Conradi har bearbeidet Botes tekst. Boken ble utgitt av Johann Grüninger.
Denne utgaven ble oppdaget i begynnelsen av 1970-årene; før dette regnet man med at 1515-utgaven var den første.

*1571 (før)

Det må ha eksistert en dansk utgave av Uglspil trykt før 1571, noe man ser av oversetterens forord til Georg Wickram: Vnge Karlis og Drengis Speiel (1571): «Saa er da for den sag skyld / denne Bog saare nyttelig for Ungdommen / Effterdi de dog ville gierne læse Historier / at de da heller læse det som de kunde forbedris aff / end det der ickon mere kand opuecke dem til skalckhed oc løsactighed / saa som Ugelspegels Historie / Item Euroli oc Lucretiæ / oc andre saadanne.»

*1591

I en fortegnelse over sitt sortiment (Catalogus librorum qvi reperiuntur in Bibliotheca Laurentii Alberti, civis ac bibliopolæ ciuitatis jmperialis Lubicensis) anfører Lübeck-bokføreren Laurentz Albrecht under rubrikken «Bücher in Denischer Sprach:Til Vlenspiegel. Men det oppgis ikke trykkested eller -år. (Danske Folkebøger XIII s 166f)

(1638)

Christian IVs åpne brev, datert Glückstadt 1. oktober 1638:
Eftersom vi komme i forfaring, hvorledis underskedlige unyttige bøgger og skrifter, som ulspild och deslige, saa och letferdige boeleviser och andre utienlige viser, digt, fabbel, eventyr och ublue kierligheds bøgger endoch i kierkerne (.) selgis .
For opplysninger om tysk motstand mot Uglespeil, gå til den tyske Eulenspiegel-kronologien.

1690 ca.

Uten år og trykkested
Det kongelige bibliotek, København
Det eldste bevarte eksemplar av Tiile Ugelspegel på dansk. Det er dette trykket som er brukt i Danske Folkebøger. Se tittelbladet. Les 2. kapittel.

*1696

Uten trykkested
Beskrevet av Rasmus Nyerup.

*1698

København

*1724

Uten trykkested

1781

København
Det kongelige bibliotek, København

1786

København
Det kongelige bibliotek, København

*1787

København
Rasmus Nyerup i månedskriftet Iris 1795: «Den nyeste Udgave jeg har seet af den danske Uglspejl er trykt hos H.J. Graae i Knabrostrædet 1787. 12 Ark i Octav, uden Paginatal.»

1795

Rasmus Nyerup omtaler i månedskriftet Iris 1795 Uglespeil-boken som «denne skitne og svinske bog», og han gjentar denne dommen i sin bok om Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge. Kbh. 1816.

1799

København
Preussische Staatsbibliothek, Berlin.
Trykt hos Bogtrykker H.J. Graaes Enke.

Ca. 1812-1823

København
Karen Brahes bibliotek, Odense

 

Kilder:
Danske Folkebøger bd. XI s. 357ff
Reinhard Tenberg: Die deutsche Till Eulenspiegel-Rezeption bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Würzburg 1996, Verlag Königshausen & Neumann.