Adolf Skramstad homepage

 

Hjem

Bibliografi

Brev

Bilder

Adolf Skramstads adresser

Les en fortelling av Adolf Skramstad

Skramstad

Slekt

Bli fan av Adolf Skramstad på Facebook!

Adolf Skramstad på Facebook

 

 

Adolf Skramstad
Den nye pika

 

– Nei om je trur, atte vær'a staar te paaske, lel.
    - Aa mener Dere med det da, madam Salvesen? Er e' no' paafær'e igjen naa da? Dere ha'ke gaat sta'n og faat en ny frier vel ?
    - Det er nok det, som værre er, madam Krestoffersen. Jei tru'ke atte vær'a som sagt staar te paaske, slik som atte pikene bær' sei naa for tia.
    - Er 'e naa no med pikene igjen da!
    - Om det er no med pikene. Ja, det kan Di væra sikker paa. Har Di ikke hørt om den nye pika te konditor Bollerud da?
    - Hva' for no? Har Bolleruds faat ny pike naa atter igjen ?
    - Ny pike ja! Det kan Di forlate Dere paa, atte døm har faat ny pike.
    - Naa atter igjen?!
    - Naa atter igjen ja, hva' gir Di mei for den, madam Krestoffersen? Ja, ja, jei vi'ke si' no' vondt om folk jei - - men - - - ja, ja, jeg sier ikke mer jei. Men Di kan tru, døm har faat e' pike, som atte har vaska seg. Døm hadde vært paa fæstekontoret og bedt døm skaffe sei e' ferm og flink pike, og naa kan Di tru, døm har faat a au da. Jei har 'e like fra mor Jensen, jei, som atte har hørt 'e a' a Petrine Olsen, som atte kjenner e, som vanker hos en familie, som atte bor væg i væg med Bolleruds, saa jei har 'e paa første hand, skjønner Di.
    - Ret, saa møe Di veit, madam Salvesen.
    - Aa ja, jei har naa altids næsa mi borti no' hvert stedsen au jei da.
    - Men haasdan var det med den nye pika da? Det maa Di fortælle mei, madam Salvesen.
    - Ja, det ska' jei rekti gjøra ossaa det da, om jei aldrig har set Dere før. Di veit naa vel, aa gromme døm er dissane Bolleruds. Baade mand' og madammen, ja frua lissom da. Modærnes og fine og kaute paa det. Og fin og kaut og flink skulde den nye pika væra, hadde Bollerud sagt i tellefon' te fæstekontoret. Han tellefonerte enda sjæl. Og her om da'n saa hadde det kommi ind te døm e dame, som Di kan tru ropte orntlig avveien. Aa ret, aa hu hadde vært befjøra og utrigga. Det skulde ordentlig ha vært en løstseiler at se paa, sa døm, som atte fortalte mig det, og Di kan da skjønne, atte dennane stakkars Bollerudfrua hadde blit reint anterert a al dennane sta'sen. Det kunde nok non hver blit dompert a' slikt. Bolleruda hadde reist sei og gjort et kniks, saa hu næsten hadde dratta ner paa gaalve. Hu trudde, det var no rekti gromt no hu, kan Di skjønne. Rekti e fin frue; tænk ossaa var 'e bare e pike, som atte søkte plads. Hva' gir Di mei for den, madam Krestoffersen? Aa gjøre et djuft kniks for e pike, som atte søker plads! Hu hadde nok blit lei det fru Bollerud au, da hu skjønte det. Og saa hadde hu sagt nei tak, hu sku'kke ha; hu syntes, det var vel møe a' det fine aa ha i et kjøkken; men den pika, skjønner Di, hu va'kke født samre da'n hu; hu logta lunta hu, skjønner Di, hu skjønte, at dersom atte hu kunde dompere frua slik, der var det ingen sak aa væra pike, skjønner Di. Og saa hadde a tat a sei, kan Di tænke, og begyndt aa sværve og sveive omkring akkurat som a var hjemme hos sei sjæl. Først saa hivde a alle møblane borti en krok, saa slængte a det fine brøsselertæppenet etter, saa varpet a den mindste ongen oppi en koffert - slængte'n oppi, som 'n skulde vært en filletul, kan Di tænke, og saa tok a alle skjellerianne ner a væggane, tok paa sei forklæ' tel frua - hva' gir Di mei for den? - og saa ga hu sei te aa skure og skrubbe, saa saapeskummet føik om øra paa døm. Det var da søtten, haasdan det ser ut her; men ut ska' møkka, hadda a sagt; ja, hu hadde sagt bare reinspike møkka; jei har 'e paa første hand, madam Krestoffersen.
    - Du store alverden, men aa hadde dennane stakkars fru Bollerud sagt da da?
    - Aa fru Bollerud hadde sagt? Ikke det skapendes granne hadde frua sagt; hu hadde bare gaat der og ikke vidst vekke ut heller ind paa noen tingen. Hu hadde mest løst te aa sende bud etter pol'ti, men saa tørte a'kke det heller da, skjønner Di. Og saa blei'a gaaendes der.
    Og da Bollerud sjæl kom hjem, vaa blei han endda mere dompert end frua au. Han slo' te han, arransjerte pika med en staa'andes gang og bad frua sætte paa og koke sokkerlade. Tænk, by e pike sokkerlade, naar atte hu kommer aa søker plads. Hva' gir Di mig for den?
    - Aa, Di snakker naa vel ikke sandt naa, madam Salvesen.
    - Di kan tru det heller ei - men sokkerlade skulde det være, og sokkerlade blei det. Det skulde ikke ha vært i vores ungdom det, madam Krestoffersen, atte døm bøi e pike sokkerlade, naar atte hu kom og søkte plads.
    Men saa kan Di forlate Dere paa, det blei sokkerlade etterpaa au. Morran etter blei klokka sju; men inga pike var i kjøkkenet enda. Klokka blei et korter over sju, men heller inga pike enda; saa begyndte frua aa banke i væggen; men nei tak san. Klokka blei hal' otte, saa dundra døm i væggen baade frua og Bollerud; aa nei da; og da klokka mankerte et korter paa otte, saa ramla døm i væggen; men da skulde Di ha tak au, for da kom pika ind, som hu sto' og gik, kan Di tænke - som hu sto' og gik! Hu vilde vite, aa dittane var for no spetakkel i væggane; hu var vant tel aa ha morrafred saa længe hu vilde og faa kaffe paa senga, sa a. Og hu hadde brukt slik en uforskammelig grov mund, saa baade Bollerud og frua hadde blit reint antererte. Jei har 'e akkurat direkte fra første hand, som det blei sagt. Og saa maatte madammen op sjæl da - ja jei mener frua - og koke kaffe og pudse støvler, og saa'n er 'e hver morra, og pika hu staar op klokka ni-ti paa formidda'n. Hva' gir Di mei for den? Men det har døm godt a, døm ska' bestandig væra saa fine og fjonge paa det, atte det ikke er no' skapandes mening i det.
    - Ret, aa møe Di veit, madam Salvesen. Dittane var rekti morsamt. Kom naa og gaa med ind tel vors, saa ska' vi rekti sætta paa 'n «Lars» og faa vors en varm taar.
    - Aa tak Di, det skulde gjøra godt i dennane kulla. Ja, Di sier no, den hører nok, som ører har. Og jei har 'e som sagt direkte paa første hand a mor Jensen, som atte har hørt det a' a Petrine Olsen, som kjenner e, som vanker i en familie, som atte bor væg i væg med Bolleruds.

 

Tilbake til bibliografi
Tilbake til Skramstads beste

 


 

Webredaktør: Per-Erik Skramstad

Besøk også Adolf Skramstads bror Ludvig Skramstad

Forfattersidene til Per-Erik Skramstad finner du faktisk her.

Takk og rettigheter

Rettelser, tilleggsinformasjon og kommentarer kan sendes til
Per-Erik Skramstad