Adolf Skramstad homepage

 

Hjem

Bibliografi

Brev

Bilder

Adolf Skramstads adresser

Les en fortelling av Adolf Skramstad

Skramstad

Slekt

Bli fan av Adolf Skramstad på Facebook!

Adolf Skramstad på Facebook

 

 

Adolf Skramstad
Et efterord om hedemarksmaalet

«Et efterord om hedemarksmaalet» sto i Adolf Skramstads novellesamling «I vidunderlandet» (1913).
 

Da jeg i 80-aarene offentliggjorde mine første folkelivsskildringer fra Hedemarken, særlig da jeg i 1889-90 skrev min første større fortelling derfra med socialt emne (Paa Bygden, trykt «Socialdemokraten», «Varden» og «Dagsposten» høsten 1897 og utgit som bok vaaren 1902) følte jeg savnet av et andet maalføre at skrive dem i end riksmaalet. En tid tænkte jeg sterkt paa landsmaalet; forsøkte mig ogsaa litt deri, men helt privat uten at offentliggjøre noget; jeg kunde nemlig ikke frigjøre mig for det indtryk, at landsmaalet stod os østlændinger altfor fjernt og vilde bare ha virket tillært og teoretisk. Derfor opgav jeg meget snart tanken paa landsmaalet, klundret videre med det stive riksmaal og følte mig som i «kongens trøie».
    Da var det at jeg i midten av 90-aarene under utarbeidelsen av min første guttebok Smaagutter slog ind paa at bruke mit egentlige morsmaal, hedemarksmaalet; i nævnte bok brukte jeg det delvis i samtaler, saaledes i stykket Tilfjelds efter høi. Men et par aar senere tok jeg skridtet fuldt ut og benyttet det som hel fortælleform. I de aar, som er forløpet siden den tid, har jeg anvendt denne maalform for mindst hundre forskjellige arbeider, baade i vers og i prosa. Da jeg begyndte at anvende hedemarksmaalet, hadde jeg den glæde ikke alene at arbeidet saa at si «gik ta sig sjøl», men, ogsaa at disse arbeider slog bedre an hos publikum end nogen av mine andre. Jeg var altsaa inde paa den rigtige vei.
    Hedemarksmaalet viste sig at være et fortrinlig maalføre at digte i; det er rikt paa billeder og karakteristiske ord og vendinger og kan med lethet gi uttryk baade for humor og  alvor, baade for kraft og ynde. Jeg haaber, det med tiden skal vise sig, at hedemarksmaalet staar fuldt paa høide med de øvrige norske maalfører.
    Det skulde ligge nær at tro, at bøker, skrevet i en dialekt, maatte nøie sig med et meget begrenset publikum nærmest blandt de indfødte og blandt indflyttere, som er blit fortrolig med dialekten. Jeg har imidlertid hat den glæde, at de av mine bøker, som er utgit i hedemarksmaal, har vundet sig en større og større læsekreds ikke bare paa Hedemarken, men praktisk talt paa alle kanter av landet, ogsaa blandt riksmaals- og landsmaalsfolk. Dette skulde tyde paa, at hedemarksmaalet i forbindelse med andre østlandsmaal kunde bli en formidler mellem de to kjæmpende maalfører. Heri har en autoritet som professor Moltke Moe erklært sig enig i en samtale jeg hadde med ham i 1910 om denne sak.
    Men netop paa grund av den opgave, hedemarksmaalet kan og bør faa i maalbevægelsen, er det om at gjøre, at det ikke forkapsler sig og stivner i gamle former, saa det derved kommer til at indta en altfor utpræget særstilling. Det maa følge med tiden, ellers blir det staaende utenfor.
    Dette har været det ledende princip for mig i mit 15-20-aarige arbeide for dette maalføre. Da jeg begyndte med det, hadde det endda ikke faat nogen skriftlig form, saa jeg hadde intet forbillede; jeg maatte begynde at skape ut fra det mundtlige. Hvad ordformer angaar begyndte jeg med de enkle med sløifning av den berømte dativform, som jo fremdeles hører hjemme i enkelte østlandsdialekter; men da formen ikke tiltalte mig, prøvet jeg mig frem til nye, anvendte dativ, dog ikke paa langt nær i alle de tilfælder, hvori den brukes av «gamle folk». Jeg har saaledes undgaat at bruke den i de tilfælder, hvor den vilde komme til at virke altfor fremmed og uforstaaelig for ikke-hedemarkinger.
    Disse mange aars erfaring har imidlertid lært mig, at dette allikevel ikke fører til det heldigste resultat. Arbeidet maa gaa i retning av forenkling, slik som tilfældet er i landsmaal og riksmaal, der som bekjendt ikke har dativformer. Ære være den maalform, som har alders bruk; der er noget eiendommelig og interessant ved den, som indgyder ærefrygt. Som forfatter tar jeg hatten av baade to og tre gange for disse ærværdige ordformer, som har dannet sig under den daglige bruk gjennem generationer. Men - utviklingen gaar stadig fremad; sprogene maa følge med, og selv for dialekterne er der ingen vei utenom; de maa ogsaa lempe sig efter den øvrige maalbevægelse, forsaavidt som de anvendes til literært bruk; la de gamle, ærværdige former lyde i den daglige tale, især oppi de avgjemte gaarder og plasser oppi aasmarkerne, hvor de helst hører hjemme; men i skriftform blir de mere og mere en hindring, ôg dette saa meget mere som den yngre slægt efterhvert gaar over til enklere ordformer i sin dagligtale.
    Vi ser den samme utvikling i andre maal; vi behøver bare se hen til vort eget riksmaal. Welhavens, Jørgen Moes og A. Munch's sprog var fint og stemningsfuldt, formen var gammeldags og ærværdig; men allikevel, trods den pietet man kan nære for det - det er et tilbakelagt stadium; tiden krævar andre sprogformer.
    I det hele tat maa en forfatter ha frie hænder i sin sprogføring. Et sprog er en dragt; denne dragt maa vistnok ha et nødvendig fællessprog hos dem, som bruker det; men man er da ikke forpligtet til at gjøre akkurat de snit og anvende de knapper, som moteherrerne har bestemt; her maa ens individuelle smak faa raade. «Jeg bærer min hat, som jeg vil!» sang Holger Drachmann, og jeg er enig med ham heri. Vor gamle mester i fortællingens kunst Jonas Lie, hoppet buk over de officelle sprogregler, han satte sine kommaer der det behaget ham og brukte saa mange tankestreker han vilde; han lavet ord og uttryk til eget bruk og skrev dem efter sit eget hode. En misforstaat pietetsfølelse vilde i sprogveien føre ind i bakevje og stilstand; sproget vilde saa at si bli sat paa spiritus og opbevaret paa flasker som en anden museumsgjenstand; det vilde ikke længer bli et maalføre, som stod paa høide med tidens fordringer.
    Det princip jeg har handlet ut fra med hensyn til ordformer, har jeg ogsaa brukt for skrivemaatens vedkommende. Hovedformaalet har været letfattelighet for læseren. Da jeg som sagt ikke hadde forbilleder at gaa ut fra, dengang jeg begyndte med hedemarksmaalet, maatte jeg ogsaa prøve mig frem med hensyn til bokstaveringen. Det i riksmaal uttales som bekjendt i hedemarksmaal; derfor skrev jeg som uttalen var. Med i riksmaal heter i hedemarksmaal; jeg skrev . Nu skriver jeg det og med; og slik i en række tilfælde for ikke at faa maalet for avvigende. Der hvor jeg synes, at jeg i skrivemaaten kan nærme mig riksmaal eller landsmaal, der gjør jeg det; dette letter selvsagt lesningen blandt ikke-hedemarkinger.
    Der kan muligens findes dem, som mener, at en slik forfatterfrihet med tillempning av en gammel ærværdig dialekt viser mangel paa respekt og bør være utilladelig. Herimot vil jeg isaafald paa forhaand nedlægge protest; jeg nærer den dypeste respekt for det av det gamle, som er godt og eiendommelig; men opstaar der strid mellem min pietetsfølelse og min fremskridtsfølelse, saa sætter jeg pieteten lite grann tilside og tar fremskridtet med god samvittighet. Og jeg gjør dette saameget heller, som en dialekt ikke staar og falder med en enkelt ordform end si med en bokstavering; den hadde lite at bygge paa, hvis det var saa. Det væsentligste ligger jo i det særlige billedvalg, ordvalg, betoning og det eiendommelige temperament, kort sagt alt det som bidrar til at gi maalføret liv og farve. Og hvad dette angaar eier hedemarksmaalet mange interessante egenskaper; det er en ren guldgrupe.

Grefsen 6. mars 1913.
Adolf Skramstad

 

 

Tilbake til Skramstads beste. Tilbake til Adolf Skramstads bibliografi.

Til Norsk ordbok.

 


 

Webredaktør: Per-Erik Skramstad

Besøk også Adolf Skramstads bror Ludvig Skramstad

Forfattersidene til Per-Erik Skramstad finner du faktisk her.

Takk og rettigheter

Rettelser, tilleggsinformasjon og kommentarer kan sendes til
Per-Erik Skramstad